MedmeRegulamin Działań Marketingowych

REGULAMIN DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Pharma Partner Sp. z o.o.
Obowiązuje od dnia 23.09.2023

§ 1.

 1. Aplikacja
  Aplikacja medme moja apteka służąca do rezerwacji przez jej Użytkowników wybranego asortymentu oferowanego w aptekach dostępnych w Aplikacji, zarządzana przez Pharma Partner Sp. z o.o.

 2. Apteka
  Apteka, która została zintegrowana, funkcjonuje w ramach Aplikacji i jest widoczna dla Użytkowników Aplikacji. Użytkownik może wybrać od jedną, dwie lub trzy Apteki.

 3. Panel farmaceuty
  Zamknięty panel widoczny i dostępny wyłącznie dla farmaceutów pracujących w zintegrowanych w ramach Aplikacji Aptekach. Panel umożliwia komunikację Apteki z Użytkownikami Aplikacji oraz z pracownikami Pharma Partner Sp. z o.o. obsługującymi Aplikację.

 4. Format reklamowy
  Wyznaczone w ramach Aplikacji odpowiednio oznaczone miejsca na emisję Materiałów reklamowych.

 5. Statystyki
  Oznaczają dostępne dla Reklamodawcy "online" dane przedstawiające liczbę odsłon danego Materiału reklamowego oraz jego skuteczności.

 6. Materiał reklamowy / Reklama / Działanie Marketingowe
  Materiał sporządzony i zaakceptowany przez Reklamodawcę, wyemitowany w Aplikacji przez Pharma Partner Sp. z o.o. za zgodą Aptek, którego forma i rozmiar zostały określone w "Specyfikacji technicznej formatów reklamowych aplikacji medme moja apteka"

 7. Zlecenie
  Oznacza dokument podpisany przez Reklamodawcę dot. zlecenia prowadzenia w imieniu i na rzecz Reklamodawcy Reklamy przez Pharma Partner sp. z o.o.

 8. Reklamodawca
  Oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą Pharma Partner Sp. z o.o. emisję Reklamy, która zgodnie z prawem może zlecić prowadzenie reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, produktów kosmetycznych oraz innego właściwego asortymentu.

 9. Specyfikacja techniczna formatów reklamowych Aplikacji
  Wytyczne określające w szczególności sposób przygotowania, wygląd i parametry techniczne dostępnych w Aplikacji formatów reklamowych w formie umożliwiającej realizację Zlecenia.

 10. Pharma Partner sp. z o.o.
  Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod KRS: 0000321925, REGON: 100621621, NIP: 9471975869, wysokość kapitału zakładowego 4.500.000, złotych.

 11. Przedsiębiorca prowadzący Aptekę
  Przedsiębiorca będący Stroną umowy o współpracy dotyczącej korzystania z Aplikacji Medme Moja Apteka zawartej z Pharma Partner sp. z o.o.

 12. Użytkownik
  Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która dokonała rezerwacji (zamówienia) wybranego asortymentu za pośrednictwem aplikacji mobilnej, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług w Aplikacji "medme moja apteka" i zadeklarowała chęć nabycia zarezerwowanego asortymentu w wybranej Aptece. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, dla której zawarcie umowy o świadczenie Usługi nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna, dla której zawarcie takiej umowy jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

§2

 • Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez Pharma Partner sp. z o.o. Działań reklamowych w Aplikacji dotyczących produktów dostępnych do rezerwacji za pośrednictwem Aplikacji dla jej Użytkowników.
  Pharma Partner sp. z o.o. prowadzi Działania reklamowe każdorazowo na Zlecenie Reklamodawców.
 • Przedsiębiorca prowadzący Aptekę nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych Materiałów reklamowych w Aplikacji Reklama prowadzona jest przez Pharma Partner sp. z o.o. na Zlecenie Reklamodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Działania reklamowe prowadzone w Aplikacji kierowane są do jej Użytkowników.
 • Przedsiębiorca prowadzący Aptekę akceptując niniejszy Regulamin akceptuje prowadzenie przez Pharma Partner sp. z o.o. działań reklamowych w Aplikacji i zamieszczanie Materiałów Reklamowych w Aplikacji, w sposób widoczny dla jej Użytkowników.
 • Każdorazowa informacja o aktualnych Materiałach Reklamowych dostępnych dla Użytkowników Aplikacji w Aplikacji wraz z wizualizacją Materiałów Reklamowych będzie przekazywana Przedsiębiorcy prowadzącemu Aptekę w formie mailowej na wskazany w Oświadczeniu Przedsiębiorcy prowadzącego Aptekę o akceptacji Działań marketingowych prowadzonych przez Pharma Partner Sp. z o.o. adres mailowy, na minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem publikacji w Aplikacji Materiałów Reklamowych.
 • Przedsiębiorca prowadzący Aptekę może każdorazowo wycofać udzieloną akceptację na publikowanie Materiału Reklamowego w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia przez Pharma Partner Sp. z o.o. maila z informacją o planowanym rozpoczęciu publikowania konkretnego Materiału reklamowego w Aplikacji (w "wirtualnej przestrzeni aptecznej") podlegającej pod jego aptekę/apteki i w tym celu w ww. terminie należy wysłać Oświadczenie o cofnięciu zgody na publikowanie Materiałów reklamowych na adres mailowy: sprzedaz@medme.pl.

§3

 • Pharma Partner oświadcza, że emitowane w ramach Aplikacji Materiały reklamowe nie będą sprzeczne z obowiązującym prawem ani zasadami współżycia społecznego.
 • Pharma Partner sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w relacji z Reklamodawcą do odmowy lub wstrzymania emisji Materiałów reklamowych bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, jeżeli:
  1. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

§4

Pharma Partner Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia każdego emitowanego w Aplikacji Materiału reklamowego przy użyciu słowa "Reklama" oraz wstawienia pod Materiałem reklamowym informacji o następującym brzmieniu: Podmiot odpowiedzialny/Podmiot wprowadzający suplement diety na rynek /Producent/Dystrybutor/Podmiot gospodarczy: "XYZ, reklama prowadzona przez Pharma Partner Sp. z o.o. na zlecenie XYZ" lub inny odpowiedni (zgodny z prawem) opis, z podaniem nazwy Reklamodawcy.

§5

Każdorazowo Materiał reklamowy przed emisją w Aplikacji przechodzi weryfikację prawną i musi być zgodny z aktualnie obowiązującym prawem. Wymagana jest zgoda (pisemna akceptacja) Reklamodawcy na prowadzenie Reklamy o określonej treści i formie, jako podmiotu wyłącznie odpowiedzialnego za treść Reklamy oraz pisemne zatwierdzenie treści Materiałów reklamowych (jeśli dotyczy).

§6

W trakcie emisji Reklamy oraz w ciągu 30 dni od jej zakończenia, Reklamodawca ma wgląd do szczegółowych Statystyk dotyczących poszczególnych kampanii określonych w Zleceniu.

§7

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy, w szczególności Prawa farmaceutycznego i Kodeksu Cywilnego.
 • Niniejszy Regulamin, zlecenia reklamowe i umowy zawarte na ich podstawie, a także oświadczenia stron z nimi związane podlegają prawu polskiemu.
 • Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu, Zlecenia lub oświadczeń stron z nimi związanych, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Pharma Partner Sp. z o.o.
 • Pharma Partner Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie przedsiębiorca zostanie poinformowany mailowo na wskazany w Oświadczeniu Przedsiębiorcy prowadzącego Aptekę o akceptacji Działań marketingowych prowadzonych przez Pharma Partner Sp. z o.o. adres mailowy z minimum 7 - dniowym wyprzedzeniem.
 • Niniejszy Regulamin będzie widoczny i dostępny dla Aptek zintegrowanych w Aplikacji na stronie: https://medmeapteki.pl/farmaceuta/regulamin-dzialan-marketingowych/.
 • Odmowa akceptacji nowych warunków niniejszego Regulaminu przez Aptekę zintegrowaną w Aplikacji, skutkuje odstąpieniem Apteki od prowadzonych w ramach Aplikacji działań reklamowych widocznych dla użytkowników Aplikacji, którzy wybrali daną Aptekę jako Moją Aptekę.