MedmeRegulamin dla farmaceuty

Regulamin świadczenia usług w Aplikacji "Medme Moja Apteka"

Regulamin korzystania z Aplikacji Medme Moja Apteka (dalej „Regulamin”) z dnia 1 lutego 2022 roku

§ 1. Definicje.

 1. Regulamin zwany dalej "Regulaminem" określa ogólne zasady, zakres i warunki korzystania z Aplikacji Medme Moja Apteka.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Aplikacja / Aplikacja Medme Moja Apteka - serwis internetowy należący do Spółki Pharma Partner sp. z o.o., dostępny pod adresem www.apteka.medme.pl, w ramach której Administrator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników.
   Aplikacja udostępnia Kontrahentowi podstronę - panel, w ramach którego gromadzone są m.in. informacje o składanych przez Użytkownika rezerwacjach.

  2. Administrator / Pharma Partner sp. z o.o. – Pharma Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, Łódź 91-342, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000321925, REGON: 100621621, NIP: 9471975869 , kapitał zakładowy w wysokości 4 500 000 zł.

  3. Dane - dane dotyczące: cen detalicznych oferowanych przez aptekę, stanów magazynowych, kartotek produktowych, poszczególnych produktów leczniczych lub innych towarów, które mogą zostać zarezerwowane na podstawie Aplikacji (dalej jako „Dane”). Dane udostępniane Administratorowi nie obejmują danych identyfikujących pacjentów, lekarzy ani świadczeniodawców, oraz żadnych danych o konkurencji. Dostęp do Danych jest chroniony w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp, ingerencję, transfer danych przez osoby trzecie.

  4. Kontrahent - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca aktualne zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i prowadząca apteki ogólnodostępne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Prawa farmaceutycznego, korzystająca Aplikacji Medme Moja Apteka na podstawie zaakceptowanego Regulaminu.

  5. Użytkownik - korzystająca z Usług osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która dokonała rezerwacji (zamówienia) Produktu za pośrednictwem aplikacji mobilnej i zadeklarowała chęć nabycia zarezerwowanego Produktu w wybranej aptece. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, dla której zawarcie umowy o świadczenie Usługi nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna, dla której zawarcie takiej umowy jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

  6. Konto – podstrona Aplikacji, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Kontrahencie niezbędne do współpracy Kontrahenta z Administratorem w ramach Aplikacji. Z Aplikacji może korzystać jedynie Kontrahent posiadający Konto.

  7. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Kontrahenta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Administratora w Aplikacji.

  8. Prawo farmaceutyczne – ustawa z dnia 6 września 2001 – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001, Nr 126, poz. 1381 ze zm.).

  9. Panel administracyjny – podstrona Aplikacji dostępna dla Administratora, w ramach którego Administrator w porozumieniu z Kontrahentem może zarządzać Aptekami Kontrahenta m.in. edytować, dodawać i usuwać Apteki oraz ustalać prowizję Kontrahenta z tytułu korzystania z Aplikacji.

  10. Produkt – produkty lecznicze, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementy diety dostępne w aptekach ogólnodostępnych, w rozumieniu Prawa farmaceutycznego.

  11. Usługa rezerwacji – świadczona drogą elektroniczną usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi Internetowego Systemu Rezerwacji w celu umożliwienia weryfikacji dostępności i cen Produktów w aptekach udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji oraz dokonania ich rezerwacji celem nabycia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług w Aplikacji Medme Moja Apteka.

  12. Ustawa o refundacji – ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. nr 122, poz. 696 ze zm.).

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Aplikacja jest ogólnodostępna dla wszystkich aptek prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt. 1 Prawa farmaceutycznego.
 2. Przystąpienie do korzystania z Aplikacji przez Kontrahenta rozpoczyna się z chwilą akceptacji Regulaminu, co oznacza jednoczesną akceptację Regulaminu świadczenia usług w Aplikacji Medme Moja Apteka, z tym zastrzeżeniem, że rozpoczęcie świadczenia Usług przez Kontrahenta rozpocznie się po dokonaniu przez Administratora weryfikacji Kontrahenta.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Kontrahenta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W związku z korzystaniem przez Kontrahenta z Aplikacji, Administrator będzie kontaktował się z Kontrahentem elektronicznie na wskazany przez Kontrahenta w Aplikacji adres poczty elektronicznej lub na podany numer telefonu.
 5. Kontrahent może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej na adres e-mail: mojaapteka@medme.pl,
  2. adresu korespondencyjnego: Pharma Partner sp. Z o.o. ul. Pojezierska 90A, 91-342 Łódź
 6. Przystąpienie do korzystania z Aplikacji wykonuje osoba upoważniona do reprezentacji Kontrahenta.
 7. Administrator zastrzega, że w ramach Aplikacji nie dokonuje się sprzedaży Produktów (w szczególności nie dokonuje się sprzedaży wysyłkowej Produktów, a Kontrahent nie prowadzi apteki internetowej) – zakup zarezerwowanych Produktów i ich odbiór następuje w wybranej przez Użytkownika Aptece.
 8. Weryfikacji recepty oraz uprawnień refundacyjnych dokonuje każdorazowo farmaceuta, w chwili sprzedaży Produktu.

§ 3. Warunki świadczenia Usług w Aplikacji.

 1. Administrator Aplikacji podejmie wszelkie możliwe starania do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Aplikacji.
 2. W ramach swoich zadań, Administrator:
  1. udzieli Kontrahentowi bezpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na czas korzystania z niej,
  2. przeprowadzi szkolenia dla personelu apteki w zakresie funkcjonalności i obsługi Aplikacji,
  3. skoordynuje zainstalowanie i obsługę Aplikacji w aptece,
  4. udzieli wsparcia technicznego w zainstalowaniu i obsłudze Aplikacji w aptece,
  5. przygotuje i dostarczy materiały informacyjne dla pacjenta o Aplikacji celem udostępnienia pacjentom przez aptekę,
  6. zapewni na czas korzystania z Aplikacji wsparcie techniczne IT związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania aplikacji, które będzie polegało na udostępnieniu Aptece zdalnej pomocy informatyka dostępnego za pośrednictwem infolinii w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) w godzinach 8:00-16:00.
 3. W ramach swoich zadań, Kontrahent:
  1. zaakceptuje warunki udzielonej licencji;
  2. będzie aktywnie korzystał z Aplikacji poprzez realizację dokonywanych przez Użytkowników rezerwacji za jej pośrednictwem;
  3. zapewni prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji w aptece poprzez zapewnienie przez aptekę sprawności urządzeń potrzebnych do Aplikacji oraz aktywne wsparcie w rozwoju funkcjonalności Aplikacji poprzez zgłaszanie błędów i sugestii;
  4. zaakceptuje warunki przetwarzania danych osobowych zawartych w Polityce prywatności wiążącej się z korzystaniem z Aplikacji;
  5. w miarę możliwości umożliwi ekspozycję materiałów Administratora dotyczących Aplikacji;
  6. w miarę możliwości poinformuje pacjentów o Aplikacji;
  7. zapewni udział personelu apteki odpowiedzialnego za obsługę Aplikacji w szkoleniu, o którym mowa w ust. 2 pkt. b powyżej;
  8. będzie przekazywał Administratorowi, za pośrednictwem podmiotu trzeciego wskazanego przez Administratora Dane,
  9. dokona sprzedaży zarezerwowanych przez Użytkownika Produktów po cenie detalicznej nie wyższej niż określona w rezerwacji (zamówieniu) złożonej za pośrednictwem Aplikacji. Nie dotyczy to leków refundowanych, w stosunku do których obowiązują ceny urzędowe.
 4. Realizacja Usług w ramach Aplikacji dokonywana będzie na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie Świadczenia Usług w Aplikacji Medme Moja Apteka, którego treść dostępna jest dla Użytkowników i Kontrahenta pod adresem https://apteka.medme.pl/regulamin .
 5. Administrator oświadcza, że podmiotem odpowiedzialnym za pobieranie Danych będzie podmiot współpracujący z Administratorem, wskazany Kontrahentowi, gwarantujący bezpieczeństwo zbieranych Danych.
 6. Administrator nie jest upoważniony bez uprzedniej pisemnej zgody Kontrahenta do udostępniania podmiotom trzecim, w jakiejkolwiek formie i postaci Danych oraz wykorzystywania ich do innych celów niż na potrzeby prawidłowej realizacji Usług świadczonych w ramach Aplikacji.
 7. Administrator gwarantuje, że jeśli organy inspekcji farmaceutycznej postawią Kontrahentowi zarzut naruszenia art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne z uwagi na korzystanie z Aplikacji, Administrator udzieli wsparcia prawnego, a w przypadku uprawomocnienia się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej udzieli Kontrahentowi w razie potrzeby wsparcia finansowego w celu zapłaty tej kary, pod warunkiem, że działania Kontrahenta będą prowadzone w oparciu o materiały przekazane przez Administratora lub zgodnie z jego wytycznymi.
 8. Strony zgodnie potwierdzają, iż udzielona Kontrahentowi przez Administratora licencja nie upoważnia Kontrahenta do jej dalszego udzielenia osobom trzecim oraz do przenoszenia na osoby trzecie praw lub obowiązków wynikających z licencji na korzystanie z Aplikacji udzielonej zgodnie z § 5 poniżej.

§ 4. Warunki użytkowania Aplikacji.

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga rejestracji, pozytywnej weryfikacji Kontrahenta oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 2. Aplikacja udostępniona jest poprzez przeglądarkę internetową (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge), a korzystanie z Aplikacji wymaga zalogowania się poprzez wpisanie loginu i hasła ustalonych podczas rejestracji.
 3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy, którymi powinien posługiwać się Kontrahent to:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge),

 4. Rejestracja wymaga podania następujących danych:
  1. nazwa apteki,
  2. miasto i kod pocztowy apteki,
  3. adres e-mail (jako login),
  4. imię i nazwisko,
  5. telefon.

 5. Proces rejestracji obejmuje:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej https://apteka.medme.pl/landing-page/apteka
  2. weryfikację danych Kontrahenta przez Administratora,
  3. potwierdzenie rejestracji poprzez akceptację linku przesłanego automatycznie pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 6. Weryfikacja danych, o których mowa w ust. 4 następuje nie później niż 24 h od momentu wysłania formularza rejestracyjnego.
 7. Kontrahenta obowiązuje zakaz dostarczania w związku z korzystaniem z Aplikacji jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Dane, które Kontrahent będzie miał możliwość wprowadzenia do Aplikacji, powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Wprowadzenie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kontrahenta może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem współpracy przez Administratora oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą na zasadach ogólnych.
 8. Zabronione jest podejmowanie przez Kontrahenta działań zakłócających funkcjonowanie Aplikacji lub podejmowanych na szkodę Administratora, Użytkowników lub osób trzecich.
 9. Kontrahent obowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 10. Administrator w ramach Panelu administracyjnego, na podstawie oświadczenia Kontrahenta, przesłanego Administratorowi co najmniej drogą e-mail, na adres wskazany w §2 ust.5 Regulaminu będzie miał możliwość pokazania Użytkownikowi aktywnych aptek, z których oferty Użytkownik może skorzystać lub ukrycia aptek nieaktywnych dla Użytkownika. Ukrycie apteki spowoduje jej dezaktywację w Aplikacji, w związku z czym Użytkownik nie będzie mógł zrealizować zamówienia w tej Aptece.
 11. Zabronione jest zamieszczanie w Aplikacji treści niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcie Konta Kontrahenta, którego działania zostaną uznane przez Administratora za sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.

§ 5. Zasady rezerwacji produktów z e-recepty.

 1. Z chwilą akceptacji Regulaminu Administrator udziela Kontrahentowi licencji na korzystanie Aplikacji wyłącznie w ramach określonych w Regulaminie. Przekazywanie danych dostępowych do Aplikacji podmiotom trzecim jest zabronione.
 2. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest bezpłatna.
 3. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż na okres korzystania z Aplikacji.
 4. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji bez prawa do udzielania sublicencji.
 5. Zabronione są jakiekolwiek działania związane z:
  1. samodzielną modyfikacją programową Aplikacji,
  2. modyfikowaniem Aplikacji, a także jakimkolwiek użytkowaniem jej części składowych w oderwaniu od Aplikacji,
  3. uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od Administratora o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji,
  4. publikowaniem Aplikacji,
  5. udostępnianiem Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji,
  6. korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w tym wskutek podjęcia działań zakazanych Regulaminem lub obowiązującym prawem.
 6. Naruszenie przez Kontrahenta zasad licencji uprawnia Administratora do pozbawienia Kontrahenta możliwości korzystania z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6. Odpowiedzialność Administratora.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych, jak również za przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji wynikające z wprowadzania zmian technicznych. O planowanych przerwach Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób określony w § 9 pkt punkcie 5.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin serwisu oraz Politykę Prywatności - dokumenty dostępne w aplikacji Medme Moja Apteka.
 2. Pharma Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-342 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000321925, informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania Kontrahenta oraz pracowników Kontrahenta, podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy. Pharma Partner Sp. z o.o. przetwarza podane przez Kontrahenta dane osobowe w celu realizacji Umowy. Pharma Partner Sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres mailowy: iod@pharmapartner.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – kontakt w sprawie wykonania Umowy i niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania umowy. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Pharma Partner Sp. z o.o., podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Pharma Partner Sp. z o.o. na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Pharma Partner Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. Warunki rozliczeń.

 1. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
 2. Z tytułu zrealizowanych za pośrednictwem Aplikacji transakcji, Kontrahent zapłaci Administratorowi prowizje w wysokości określonej w załączniku do Umowy.
 3. Podstawą do ustalenia liczby oraz wartości transakcji zawieranych przez Kontrahenta z Użytkownikiem w ramach korzystania z Aplikacji jest raport sporządzany przez Kontrahenta zawierający (i) ilość transakcji dokonanych przez Kontrahenta za pośrednictwem Aplikacji oraz ich wartość, (ii) wartość naliczonego na rzecz Administratora wynagrodzenia.
 4. Raport ten będzie sporządzany za każdy okres rozliczeniowy, przez co rozumie się miesiąc kalendarzowy. Raport zostanie sporządzony oraz przesłany do Administratora w wersji elektronicznej do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, którego dotyczył. Administrator ma prawo zakwestionować jego treść w terminie 7 dni od momentu jego otrzymania. Nie wniesienie uwag w wyżej wskazanym terminie, strony będą poczytywać za uznanie prawidłowości danych wskazanych w raporcie.

§ 9. Reklamacje.

 1. Ewentualne uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji, Kontrahent może zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w §2 ust.5 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne Kontrahenta zostanie rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Administrator udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji wysyłając ją na wskazany przez Kontrahenta adres korespondencyjny lub w inny wskazany przez Kontrahenta sposób. Odpowiedź na reklamację złożoną na adres poczty elektronicznej zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

§ 10. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji Produktów za pośrednictwem Aplikacji użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji Produktu.
 2. Treści, zdjęcia i materiały publikowane w Aplikacji chronione są prawami autorskimi.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie głównej Aplikacji a Kontrahent może uzyskać do niego dostęp w każdym momencie za pośrednictwem odsyłacza tam zamieszczonego, a także, na każde żądanie Kontrahenta, może mu być dostarczany drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta) bez dodatkowych opłat.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w szczególności jeśli jest to uzasadnione należytym i bezpiecznym funkcjonowaniem Aplikacji. O każdej zmianie Regulaminu mającej wpływ na prawa lub obowiązki Kontrahenta, Administrator powiadomi Kontrahenta za pośrednictwem Aplikacji z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Kontrahentowi, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu przysługuje uprawnienie do rezygnacji z korzystania z Aplikacji z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość - po uprzednim poinformowaniu Kontrahenta - wycofania lub modyfikacji określonych treści opublikowanych w Aplikacji z dowolnych przyczyn.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo pozbawienia Kontrahenta możliwości korzystania z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Kontrahenta zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług w Aplikacji Medme Moja Apteka.
 8. Kontrahent ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Aplikacji. W tym celu powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji poprzez jego przesłanie do Administratora co najmniej za pośrednictwem poczty e-mail.
 9. Postanowienia wskazane w ust. 7 i 8 nie pozbawiają Administratora uprawnienia do dochodzenia prowizji zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5.