MedmeRegulamin dla pacjenta

Polityka prywatności

W Polityce Prywatności zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związku z tym, że korzystasz z Aplikacji Medme Moja Apteka.

Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Aplikacji Medme Moja Apteka (dalej „Regulamin”), którego aktualna wersja jest dostępna na stronie: apteka.medme.pl/regulamin.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Aplikacji jest spółka Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90 A, 91-341 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia Sądzie Gospodarczym XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000321925, REGON: 100621621, wysokość kapitału zakładowego 4.500.000 zł, zwana dalej "Usługodawcą". Kontakt z nami tj. Usługodawcą w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: mojaapteka@medme.pl.

Powołaliśmy Inspektora Ochrona Danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pharmapartner.com.pl.

Zakres przetwarzanych danych osobowych.

W celu realizacji usług, o których piszemy w Regulaminie, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane lokalizacyjne (wyłącznie po wyrażeniu zgody w telefonie), informacje o rezerwowanych produktach oraz numery IP.

Dodatkowo, na potrzeby realizacji usługi rezerwacji produktów z e-recepty przetwarzamy również Twój numer PESEL, kod do e-recepty oraz informacje o produktach których dotyczyło zapytanie do aptek za pośrednictwem Aplikacji.

W celu prowadzenia Twojego konta w Aplikacji, przechowujemy dane dotyczące Twoich zamówień.

Cel przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prawidłowej realizacji usług, o których mowa w Regulaminie (tj. usługi prowadzenia konta w Aplikacji, udostępniania Internetowego Systemu Rezerwacji oraz wysyłania Newslettera) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej "RODO".

Do umożliwienia korzystania usług dostępnych w Aplikacji i komunikacji w sprawach związanych z świadczeniem usług będziemy wykorzystywali Twój adres e-mail oraz numer telefonu.

Twój adres e-mail oraz numer telefonu może być wykorzystywany przez nas również do przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych (Newslettera), wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

Podczas korzystania z Aplikacji mogą być automatycznie pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia mobilnego Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Te dane wykorzystywane są w celach analitycznych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

W zależności od tego, w jakim celu i jakie dane o Tobie przetwarzamy, różne podstawy prawne znajdą zastosowanie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje:

W celu świadczenia usługi prowadzenia Twojego konta w Aplikacji przetwarzamy dane podane podczas zakładania konta oraz inne dane zgromadzone na Twoim koncie, w tym również historię zamówień: przetwarzamy te dane w związku z realizacją naszych usług na Twoją rzecz, zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług elektronicznych (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Internetowego Systemu Rezerwacji, gromadzimy dane o zarezerwowanych produktach, w tym lekach zawartych na e-recepcie. Są to dane osobowe szczególnej kategorii: dane dotyczące zdrowia. Te informacje możemy przetwarzać na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Ciebie przed złożeniem rezerwacji czy zapytania do apteki (podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. a) RODO).

Podkreślamy, że nie mamy dostępu do Twojej e-recepty, a numer pesel i kod e-recepty przekazujemy na Twoje polecenie do wybranej przez Ciebie Ulubionej Apteki i następnie usuwamy te dane (chyba, że na wyraźne Twoje życzenie numer pesel zostanie zapamiętany w Aplikacji). Wybranej przez Ciebie Ulubionej Aptece przekazujemy również Twój numer telefonu, w celu umożliwienia kontaktu farmaceucie, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Twoja wybrana Ulubiona Apteka po sprawdzeniu dostępności i ceny produktów znajdujących się na Twojej e-recepcie, przekaże odpowiedź za pośrednictwem Aplikacji.

Dane niezbędnych do działania Aplikacji, w szczególności numer IP przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku ze świadczonymi na Twoją rzecz usługami (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f) RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie sprawnego działania Aplikacji.

Wszelkie posiadane przez nas dane mogą być również przetwarzane przez nas w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli zajdzie taka konieczność. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO), którym jest zabezpieczenie roszczeń.

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes- marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Źródło pozyskania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie podczas korzystania przez Ciebie z usług Aplikacji tj. zakładania konta użytkownika, składania rezerwacji na produkty, oraz zadawania pytań dotyczących produktów z e-recepty. Informacje o produktach znajdujących się na e-recepcie przekazywane są do Ciebie z Ulubionej Apteki za pośrednictwem Aplikacji.

Ponadto, podczas korzystania z Aplikacji automatycznie pozyskujemy informacje o numerze IP.

Czy Twoje dane osobowe są komuś udostępniane?

W celu realizacji usługi Internetowego Systemu Rezerwacji produktów innych niż zawarte w e-recepcie nie udostępniamy nikomu Twoich danych osobowych. Do Twojej Ulubionej Apteki, w której będzie realizowana rezerwacja oraz dokonywany zakup wybranych przez Ciebie produktów przekazujemy tylko numer zamówienie i informacje o produktach.

Natomiast, udostępniamy podane przez Ciebie dane osobowe (numer pesel, kod e-recepty oraz numer telefonu) do wybranej przez Ciebie Ulubionej Apteki, która ma sprawdzić czy posiada produkty, które zostały przepisane na sprawdzanej przez Ciebie e-recepcie. Udostępnienie następuje pod warunkiem, iż wyrazisz na to dobrowolną zgodę.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przez nas powierzone dostawcom usług informatycznych, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta w Aplikacji i korzystania z dostępnych w niej usług.

Podanie adresu e-mail jest niezbędne do założenia konta, a skorzystanie z Internetowego Systemu Rezerwacji wymaga również podania numeru telefonu.

Podanie informacji o numerze pesel i kodzie e-recepty jest niezbędne dla apteki w celu ustalenia, jaki lek został przepisany i poinformowania Cię o jego dostępności.

Przetwarzanie przez nas danych o produktach z Twojej sprawdzonej e-recepty jest konieczne w celu przekazania Ci tej informacji oraz w celu umożliwienia złożenia rezerwacji.

Podanie imienia i nazwiska oraz danych o lokalizacji jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania z Aplikacji.

Czas przechowywania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe podane w trakcie zakładania konta oraz korzystania z usług będziemy przetwarzać przez czas trwania naszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli do momentu usunięcia Twojego konta. Usunięcie konta jest możliwe poprzez panel ustawień w Aplikacji lub poprzez wysłanie prośby o usunięcie konta na adres mailowy mojaapteka@medme.pl Dane osobowe podane w celu zadania pytania o produkty zawarte w e-recepcie nie będą przechowywane w Aplikacji dłużej niż przez czas realizacji zapytania i przekazania odpowiedzi.

Dane historyczne, dotyczące Twoich zakończonych rezerwacji zawarte w "Historii zamówień" będą przechowywane do czasu usunięcia konta.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych.

Każdemu, kogo dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo do dostępu i do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, prawo do przeniesienia Twoich danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa jednak na zgodność z prawem czynności dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Każdemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe:

Dane osobowe wymienione w niniejszej Polityce Prywatności są zabezpieczone poprzez:

  1. autoryzację zgodną ze standardem OAuth 2.0
  2. komunikację między komponentami systemu za pomocą protokołu HTTPS
  3. ochronę XSS oraz CSRF
  4. podwójne hashowanie haseł
  5. podwójne hashowanie haseł
  6. statyczną analizę kodu
  7. code review w trakcie tworzenia kodu źródłowego
Dane osobowe są zapamiętywane poza aplikacją użytkownika wyłącznie po uprzednim zalogowaniu.

Dane przechowywane są w bazie danych osadzonej w chmurze Microsoft Azure.