MedmeRegulamin dla pacjenta

Regulamin świadczenia usług w Aplikacji "medme moja apteka"

|

I. Definicje.

Aplikacja - dedykowane oprogramowanie działające na urządzeniach mobilnych kompatybilne z systemami operacyjnymi iOS i Android, działające pod nazwą "medme moja apteka", za pośrednictwem którego świadczone są usługi opisane w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

Konto - podstrona Aplikacji dostępna po zalogowaniu przez Użytkownika, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkowniku, umożliwiające korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez Aplikację.

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalane samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu zakładania Konta w Aplikacji.

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji. Usługą elektroniczną jest udostępnianie Internetowego Systemu Rezerwacji, prowadzenie Konta Użytkownika oraz wysyłka Newslettera.

Internetowy System Rezerwacji - usługa pozwalająca Użytkownikowi na rezerwację produktów objętych ofertą wybranej apteki przedstawioną za pośrednictwem Aplikacji, w celu zapewniania ich dostępności we wskazanej przez Użytkownika aptece i oznaczonej jako Moja Apteka. W ramach oferty przedstawianej za pośrednictwem Aplikacji prezentowane są wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i do sprzedaży w aptekach ogólnodostępnych.

Usługodawca - Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000321925, REGON: 100621621, NIP: 9471975869, wysokość kapitału zakładowego 4.500.000, zł.

Moja Apteka - apteka ogólnodostępna wybrana przez Użytkownika spośród aptek dostępnych w Aplikacji. Użytkownik może wybrać jedną, dwie lub trzy wybrane apteki.

Produkt leczniczy - Substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Ogólne informacje o Aplikacji.

 1. Aplikacja działająca pod nazwą medme moja apteka udostępniana jest przez Usługodawcę.
 2. W ramach Aplikacji Użytkownik może dokonać rezerwacji produktów z oferty wybranej apteki wskazanej przez Użytkownika jako Moja Apteka, w tym produktów zawartych na e-recepcie.
 3. Korzystanie z treści zawartych w Aplikacji oraz z Internetowego Systemu Rezerwacji wymaga założenia Konta.
 4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@medme.pl lub numer telefonu 729 086 455
 5. Usługodawca będzie kontaktował się z Użytkownikiem poprzez wysyłanie powiadomień za pośrednictwem Aplikacji, na podany podczas zakładania Konta adres e-mail, telefonicznie lub smsowo.
 6. Użytkownik po założeniu Konta w Aplikacji może wybrać jedną, dwie lub trzy Moje Apteki z dostępnych w Aplikacji aptek i dokonać rezerwacji produktów w jednej z tych Aptek.

III. Oferta apteki przedstawiona w Aplikacji.

 1. Ofertą przedstawioną za pośrednictwem Aplikacji objęte są produkty dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i sprzedaży w aptekach ogólnodostępnych, posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
 2. Internetowy System Rezerwacji pozwala Użytkownikowi na składanie rezerwacji na produkty objęte ofertą wybranej Mojej Apteki prezentowaną w Aplikacji, w celu zapewnienia ich dostępności. Rezerwacje w ramach Internetowego Systemu Rezerwacji dokonywane są w ten sposób, że Użytkownik składa zamówienie za pośrednictwem Aplikacji, zaś zakup zamówionych produktów, ich odbiór oraz zapłata ceny dokonywane są przez niego w lokalu wybranej przez niego - spośród wskazanych w Aplikacji – Mojej Apteki znajdującej się na terenie Polski. Rezerwacja w Aplikacji nie jest sprzedażą wysyłkową.
 3. Usługodawca świadczy usługę Internetowego Systemu Rezerwacji za pośrednictwem Aplikacji. Usługodawca nie jest sprzedawcą produktów dostępnych w ramach Internetowego Systemu Rezerwacji.
 4. W związku z wynikającym z art. 71a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, ograniczeniem obrotu detalicznego produktami zawierającymi substancje o działaniu psychoaktywnym farmaceuta i technik farmaceutyczny odmówią wydania produktu leczniczego zawierającego substancję o działaniu psychoaktywnym osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uznają, że produkt leczniczy może zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia (art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne).
 5. Ponadto, farmaceuta i technik farmaceutyczny mają prawo odmówić wydania produktu leczniczego (w tym leku dostępnego bez recepty), jeżeli zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą wydanie go może w konkretnym przypadku spowodować zagrożenie zdrowia pacjenta (art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne).
 6. Apteki dostępne w Aplikacji mają prawo do zmiany asortymentu prezentowanego w Internetowym Systemie Rezerwacji w każdym czasie.
 7. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w Aplikacji kierowane do Użytkowników nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

IV. Zasady rezerwacji.

 1. Użytkownik w celu dokonania rezerwacji produktów wybiera jedną z aptek wskazanych jako Moją Aptekę, a następnie dodaje do koszyka produkty. Użytkownik każdorazowo otrzymuje - za pośrednictwem Aplikacji - potwierdzenie przyjęcia rezerwacji do realizacji wraz z informacją o jego przewidywanym terminie odbioru w Mojej Aptece.
 2. Użytkownik otrzyma informację przez złożeniem rezerwacji o dostępności Produktów w wybranej aptece z podziałem na dostępne od razu w aptece i dostępne w ciągu 48 godzin.
 3. Zarezerwowane Produkty będą dostępne w wybranej przez Użytkownika w wybranej Mojej Aptece przez okres 3 dni od poinformowania Użytkownika do gotowości produktów do odbioru.
 4. Składając rezerwację, Użytkownik Aplikacji nie ponosi żadnych kosztów związanych z jej realizacją.
 5. Podczas dokonywania zakupu zarezerwowanych produktów leczniczych wydawanych na receptę, konieczne jest okazanie recepty lub podanie danych do odczytania przez technika farmaceutycznego lub farmaceutę e-recepty.
 6. Wszystkie ceny podawane w Internetowym Systemie Rezerwacji są cenami brutto, podlegającymi stałej aktualizacji i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 7. Płatność ceny zarezerwowanych produktów dokonywana jest w aptece gotówką lub kartą płatniczą, zgodnie z akceptowaną w danej aptece formą płatności.
 8. Na żądanie Użytkownika apteka, w której dokonany został zakup produktów, wystawi fakturę VAT. Apteka realizująca zamówienie wyda zarezerwowane produkty nie objęte refundacją w cenie nie wyższej niż cena określona podczas dokonania zamówienia.
 9. Cena produktów objętych refundacją określana jest podczas dokonywania zakupu zarezerwowanego o produktu w aptece na podstawie weryfikacji recepty oraz uprawnień refundacyjnych Użytkownika i może odbiegać od ceny zdefiniowanej przez samego Użytkownika w Aplikacji.

V. Zasady rezerwacji produktów z e-recepty.

 1. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia dostępności Produktów leczniczych z wystawionej na jego dane e-recepty i dokonania ich rezerwacji w wybranej Mojej Aptece. W tym celu Użytkownik może wysłać za pośrednictwem Aplikacji zapytanie do Mojej Apteki o dostępność do rezerwacji i cenę produktów z e-recepty.
 2. Żeby wysłać zapytanie należy w Aplikacji wpisać 4-cyfrowy kod e-recepty i numer pesel.
 3. Farmaceuta z wybranej Apteki sprawdzi e-receptę i wyśle do Użytkownika informację zwrotną, po otrzymaniu której - w ciągu 48 godzin od jej otrzymania - Użytkownik może podjąć decyzję o rezerwacji produktów z e-recepty w tej aptece, wybierając przycisk "Dalej". W przypadku wątpliwości lub pytań farmaceuta będzie kontaktował się z Użytkownikiem na podany numer telefonu lub poprzez Aplikację.
 4. Sprawdzenie dostępności Produktów leczniczych znajdujących się na e-recepcie nie spowoduje, że recepta jest zapisywana czy blokowana w Mojej Aptece. Użytkownik może ją zrealizować w innej Aptece i wówczas apteka wskazana jako Moja Apteka nie będzie przechowywać danych z e-recepty, ani przetwarzać ich do innych celów.
 5. Użytkownik w celu dokonania rezerwacji Produktów leczniczych znajdujących się na e-recepcie, potwierdza produkt i liczbę opakowań. Użytkownik każdorazowo otrzymuje - za pośrednictwem Aplikacji- potwierdzenie przyjęcia rezerwacji do realizacji wraz z informacją o jej przewidywanym terminie odbioru w wybranej Aptece.

VI. Procedura reklamacji.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Aplikacji można zgłaszać pisemnie na adres Pojezierska 90A, 91-341 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@medme.pl
 2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności numeru zamówienia, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres korespondencyjny lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób. Odpowiedź na reklamację złożoną na adres poczty elektronicznej zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

VII. Reklamacja i zwrot produktów przez Użytkownika do Apteki.

 1. Biorąc pod uwagę, że Internetowy System Rezerwacji nie stanowi sprzedaży wysyłkowej, produkty zarezerwowane w Internetowym Systemie Rezerwacji podlegają zwrotowi i reklamacji według następujących zasad obowiązujących w każdej aptece:
 2. produkty lecznicze, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki podlegają zwrotowi w przypadku wady jakościowej produktu, jego niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego (art. 96 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne). W celu dokonania ewentualnego zwrotu tych produktów należy skontaktować się z daną apteką i ustalić warunki zwrotu,
 3. pozostałe produkty (np. produkty higieniczne, pielęgnacyjne, kosmetyki) podlegają zwrotowi w przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem (np. wydanie niewłaściwej ilości/dawki produktu, wydania produktów niezarezerwowanych itp.) lub wadliwości produktu (np. wydania produktów uszkodzonych, niepełnowartościowych, niekompletnych lub których termin ważności upłynął), Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji bezpośrednio w aptece.
 4. Reklamacje i zwroty rozpatrywane są przez aptekę dokonującą sprzedaży niezwłocznie na podstawie okazanego dowodu sprzedaży produktów.

VIII. Usługa elektroniczna.

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020. 344).
 2. W ramach Aplikacji, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi elektronicznej w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa elektroniczna jest bezpłatna.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zostaje zawarta w momencie założenia Konta.
  2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnianiu Internetowego Systemu Rezerwacji w celu rezerwacji wybranych produktów w wybranej aptece zawierana jest w celu osiągnięcia rezultatu, którym jest przekazanie do wybranej przez Użytkownika apteki informacji o złożonej rezerwacji, zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z tej usługi;
  3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta w momencie aktywacji subskrypcji przez Użytkownika;
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta oraz wysyłania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony.

 4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem wskazanych w Regulaminie kanałów komunikacji;
  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony ze skutkiem natychmiastowym lub tymczasowo zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z usług Aplikacji w wypadku, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin.
 5. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: pomoc@medme.pl. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej umowa jest uważana za niezawartą. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu zawiera pouczenie o odstąpieniu od umowy.

IX. Warunki techniczne świadczenia usług.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  (a) połączenie z siecią Internet;
  (b) telefon z systemem Android lub iOS

X. Postanowienia końcowe.

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji przez Usługodawcę są bezpłatne.
 2. Koszty transmisji danych niezbędnych do pobrania i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, zgodnie z umową zawartą z operatorem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Użytkownik może korzystać z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej w Aplikacji.
 6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Aplikacji, w tym celu należy usunąć Konto i odinstalować Aplikację.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość - po uprzednim poinformowaniu Użytkowników - wycofania lub modyfikacji określonych usług Aplikacji lub jej całkowitego zamknięcia, z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Aplikacji), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Aplikacji, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Aplikacji.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem, wysyłając powiadomienie do wszystkich Użytkowników posiadających Konto w Aplikacji. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może w każdym czasie usunąć Konto i odinstalować Aplikację. Do rezerwacji złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia rezerwacji.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 kwietnia 2015 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług w Aplikacji "medme moja apteka" do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do regulaminu świadczenia usług w Aplikacji "medme moja apteka" do pobrania tutaj